MySQL Query Log 남기기

라이브 중에 MySQL Query Log 남기기

(MySQL을 사용하면서 자주 사용하지만 기억하기 힘들어서 남겨 놓음.)

1. general_log 상태 확인

mysql> show variables like ‘general%’;
+———————-+————————————————-+
| Variable_name   | Value                                                  |
+———————-+————————————————-+
| general_log        | OFF                                                    |
| general_log_file | /var/lib/mysql/query.log                       |
+———————+————————————————–+

 

2. general_log 설정 변경

mysql> set global general_log = ‘on’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

 

3. general_log 변경 상태 확인

mysql> show variables like ‘general%’;
+———————-+————————————————+
| Variable_name   | Value                                                 |
+———————-+————————————————+
| general_log        | ON                                                     |
| general_log_file | /var/lib/mysql/NXT-NAMS-LINUX.log |
+———————-+————————————————+